Süt ineği nasıl yaşar

İnekler sosyal hayvanlar olmalarına rağmen, gıda ve su kaynaklara erişim için yarışırlar bu rekabet strese yol açabilir. Özellikle yüksek verimli süt üreten inekler, zaman kısıtlamaları altındaysa, kendilerini yatmak ve yemek yeme arasında sıkışmış bulabilirler. İnekler zaman baskısı altında daha az yem yiyecek ve dolayısıyla daha az süt üretecektir.

Yüksek verimli üreten inekler için sağım öncesi bekleme süresi önemlidir. Artan süt verimi ile beraber ineklerin boş zamanı da azalır. Yüksek verimli bir ineğinden iyi sonuç almak için uygun ahır koşullarını sağlanmalı, yem ve yatma erişimi öncelikli olmalıdır.

Yüksek verimli bir ineğinden iyi sonuç almak için uygun ahır koşullarını sağlanmalı ve yem ve yatma alanlarına serbestçe erişimi olmalıdır. Toplam yatma süresi günde 10 saat altında ise inek topal veya topallık eğilimindedir Uzun yatma nöbetleri (inekler gereğinden fazla yatıyorsa ve yatma eğilimi varsa) ve topallık arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Çiftçiler için bir değerlendirme yapmak zor olabilir, bu sebeple inekler ne zaman ve ne kadar zaman yattığını kontrol etmek için kullanılabilir araçlar ve bunları ölçen (PEDOMETRE gibi) cihazlar vardır. (Sweden in August 2013)

Elde edilen sonuçlar :

Bir inek gözüyle ahır tasarımına bakıldığında, kritik faktörler büyük olasılıkla ineğin yüksek öncelikli davranışları yerine getirip getirmediğine, korku, ağrı ve rahatsızlıktan kaçınmasına bağlıdır.

Davranış öncelikleri hem iç hem de dış faktörlere bağlıdır. Süt ineklerinde, süt verimi ve yaş gibi faktörler, beslenme ve yatma davranışını etkileyebilir. İneklerin verimi, özellikle birinci, ikinci ve üçüncü yaşla birlikte artmaktadır. Böylece artan üretim veriminin ikinci ve sonraki laktasyonda artırması beklenir ve bu ahır tasarımı ve yönetimi ile değişebilir

Sığırlar aktif hayvanlardır, yiyecek arama ve karanlık saatlerde daha az aktivite gösterirken gündüz sosyal davranış gösterirler. Bununla birlikte, sığır gündüzleri de dinlenir; Genellikle faaliyetler yeme ve yatma arasında kısa periyotlarla dönüşümlü olarak yapılır. En cazip yiyecekleri arama ve dinlenme hem de beslenme ve yatma dönemlerinde sosyal davranışlar gosterirller.

Süt ineğinin bir günü

Süt inekleri sosyal hayvanlardır genelde gruplar halinde ister serbest durak ahir sistemlerinde veya meralarda yaşarlar. Bu nedenle, inekler yiyecek ve yatak alanları gibi kaynaklara erişim için grup üyeleri ile rekabet etmek zorundadırlar. Zaman bütçesi farklı etkinlikler için zaman ayırma- ineğin ortamına, yönetimine ve durumuna bağlı olarak önemli derecede farklılık gösterebilir.- Ancak, zaman inek için sınırlı bir kaynaktır ve diğer tüm canlılar gibi, süt inek farklı etkinlikler için tahsis günde sadece 24 saat vardır. Bu sürecin en önemli kısmi isin verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliğidir. Bu konuda ineklerin zamanlarını öncelik sıralama ile nasıl etkilendiği ; Süt verimi üretim seviyesinin ve zaman bütçesinin birbirini nasıl etkilediği ve rekabetin zaman bütçesini nasıl etkilediği önem kazanır.

süt ineğinin bir günü

Yem Tüketimi

Kültür ırkı bir büyükbaş hayvan için yıllık gerekli olan kaba yem miktarı 4,5 ton olarak hesaplanmaktadır. 4,5 ton kaba yem, yaklaşık 7 ton mısır silajı ile 1,5 ton kuru ota (yonca, fiğ, arpa-yulaf-buğday hasılı, korunga vb.) denk düşmektedir. Bu nedenle kurulacak veya kurulu hayvancılık işletmesinin kaba yem üretimi yapabileceği hayvan başına en az 2,5 dönüm sulu veya 5 dönüm kuru arazisi olmalıdır.

Fazla yem tüketimi daha fazla süt miktar ve verimi ve hastalıklarda kaçınmak için özellikle laktasyon ilk günlerinde çok önemlidir. Doğum yapan ineklerde günlük yem tüketim sureleri 3 ila 6 saat arasında değişebilir. Yemin bileşimi, özellikle enerji yoğunluğu, belirli bir miktarda gıdayı tüketmek için gereken süreyi doğrudan etkiler. Bir kg konsantre, 3-4 dakika içinde tüketilirken, bir kg saman yemek için yaklaşık yarım saat sürer. Aynı şekilde, az konsantre diyetle (ad libitum) beslenen inekler, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan rasyonlarla beslenen ineklere kıyasla daha fazla zaman harcıyorlar.

Besin Maddeleri İhtiyacı


Kaba Yemler: Buğdaygiller samanları (arpa, buğday samanları), Baklagiller samanları (yonca, fiğ, korunga), Silajlar ( Mısırdan üretilen veya diğer yem bitkilerinden üretilen)
Kesif Yemler: Fabrikalarda üretilmiş olan dane mısır, buğday, arpa ezme/kırmalarının karışımı olan yemler, yem katkı maddeleri (vitamin, premiks, yalama taşları ve tuzlar), pancar küspesi, Ayçiçek tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesi

ÖNEMLİ FAALİYETLERİ
Yatma davranışı

Süt ineklerinde yatma davranışı yüksek önceliklidir, Yatma davranışının engellenmesi hem davranışsal hem de fizyolojik stres tepkilerini, örneğin düşük büyüme hormonu seviyesini ve (hipotalamo-pituitary) hipotalamus-hipofiz adrenal eksenindeki duyarlılık değişikliklerini indükleyebilir (; Munksgaard & Løvendahl, 1993; Munksgaard & Simonsen, 1996 Fisher vd, 2002).

Süt sığırlarının yatma gereksinimleri yataklık gereksinimleri, fiyat temelinde hesaplanarak bir dizi deneyde incelenmiştir.

Sonuçlar yaklaşık 400 kg civarında olan düvelerin günde yaklaşık 12-13 saat (Jensen ve ark, 2004) yatmaya ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Bir başka çalışmada, zaman kısıtlamaları konarak, yatma yeme ve sosyal davranış arasındaki ineklerin önceliğini ölçümlemede kullanılmıştır; yani süt inekleri normal surece kıyasla günde 9 ila 12 saat boyunca yatma, yeme ve sosyal temastan yoksun bırakıldı  (Munksgaard ve ark., 2005). Zaman kısıtlaması, ölçülen davranışların her birinde harcanan zamanın mutlak tutarını azalttı. Bununla birlikte, yatakta harcanan zamanın oranı artarken, yeme zaman oranları, kısıtlamamış olan ineklere benzerdi.

Bu sonuç, çeşitli davranışların öncelik sıralamasının şu şekilde olacağını göstermektedir: İlk yataklar, daha sonra yem ve sonra sosyal temas takıp etmektedir. Bu, zaman kısıtlamaları altındaki her faaliyet için telafi mekanizmalarının benzer olduğu varsayılabilir. Bununla birlikte, gıda alımı, çeşitli mekanizmalar tarafından kısıtlamalar altında muhafaza edilebilir (Alım hızı artışı, lokma büyüklüğü artışı) Dinlenme ya da toplumsal temasın sınırlandırılmasına yönelik alternatif mekanizmaların tahmin edilmesi daha zordur. Önceki çalışmalar, sunulan gıda miktarının hem rekabet hem de kısıtlanmasının süt ineklerinde yem alım oranını artırabilir olduğunu göstermiştir.

SÜT GETİRİSİ VE ZAMAN PLANLAMASI

İneğin daha fazla süt üretmesi için daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Bir dereceye kadar daha fazla enerji alımı yem rasyonunda enerji yoğunluğunu arttırarak elde edilebilir. Ancak, sağlıklı bir sindirim sistemi tutmak için, inek rasyonunda bazı yapıya ihtiyacımız var. Böylece rasyon yem için konsantrenin de bir sınırı vardır. Ayrıca, ineklerin yem tüketimi daha da artabilir. Örneğin artan verim inekler yeme isteğini artırdığına dair bazı kanıtlar vardır; örneğin Bao ve ark. (Ark., 2000 O’Connell) (1992) Otlama suresi ve porsiyon miktarı genetik ile alakalı olduğu bilinmektedir, yapılan çalışmada yüksek verimli Holstein ineklerinin daha yüksek porsiyon oranları olduğu bilinmektedir. İneklerin artan enerji ihtiyacıyla baş etmede farklı stratejiler olsa da, yüksek üreticilerin beslenme için daha fazla zamana ihtiyaç duymaları muhtemeldir ve sonuç olarak yatmak gibi diğer aktiviteler için daha az zaman kalır. Ahırların içinde hem bağlı durak ve yarı serbest durak barınak koşulları altında, yatma zamanı artarken verimin arttığına dair bazı bulgular vardır.

Danimarka’da serbest ahır sisteminde (inek başına bir durak ve inek başına bir yem yeri olan) ile ticari koşullar altında, yeme ve yatma zamanı arasında negatif korelasyon bulundu. Duraklarda yatma süresi ilk laktasyon Holstein ineklerinde verimle negatif korelasyon vardır. (Løvendahl & Munksgaard, 2004). Bu yüksek verimli süt inekleri yeme ve yatma arasında bir takas tercihi olabileceğini düşündürmektedir. Süt verimi için genetik seçim, besin maddesi ihtiyacını değiştirir ve bu nedenle yemek zamanı ihtiyacını arttırır, ancak yatma zamanına olan ihtiyaç muhtemelen etkilenmez. Bu nedenle, süt veriminde daha fazla genetik artış ile, inekler zaman bütçelerinde artan bir açığa karşı karşıya kalabilirler. Artan üretkenlik ömrü, doğal olarak daha fazla alan ihtiyacı yaratırken kaynaklara erişim için daha az rekabet ve gerekirken ineklerin ayakta durma ve sağım haneye erişim için çok fazla zaman harcamak zorunda kalacaktır.

HAYVANLARIN YATMA TERCİHİNİN MALİYETİ

Munksgaard ve arkadaşının çalışmasında (2005), inekler yem alımı oranını arttırarak zaman kısıtlamasını telafi ettiler ve bu nedenle yem alımındaki azalma yeme zamanındaki azalmadan daha azdı. Bununla birlikte, inekler yem alımı oranını arttırmış olsa da, zaman kısıtlamasını tamamen telafi etmemişlerdir. Aslında inekler, yem alımının pahasına yatmak için nispeten daha fazla zaman ayırdı. Benzer bir toplam karışık rasyon kullanan başka bir deneyde, dinlenme ve sosyal temasta sınırlandırılmamış ineklerin gıdaya 12 saat erişim imkânı sağlandığında besin alımlarını sürdürdüğü için bu fiziksel veya metabolik kapasitedeki sınırlamalardan kaynaklanmamaktadır (Munksgaard ve ark. 2005). Böylece, bu sonuçlar, zaman kısıtlamaları altında, ineklerin yatak yatma zamanlarını korumak için bazı yem alımından vazgeçmeye istekli olduklarını göstermektedir. Bu nedenle, yüksek önceliğe sahip davranış üzerindeki kısıtlamalar, yem alımında ve süt veriminde azalmaya neden olabilir. Dahası, vücut ağırlığının kilo kaybına ve dolayısıyla üretim hastalıkları riskinin artmasına neden olabilir.

Dahası, inekler yatmak ve beslenme gibi iki önemli davranış arasındaki denge bir durumdaysa, stres tepkilerini indükleyebilecek hüsrana neden olabilir. Stres etkenlerinin, enerji mobilizasyonuna yönelik metabolizma değişikliklerine neden olduğu iyi bilinmektedir

(Sapolsky, 2002). 

Hipotalamik-pituiter-adrenal eksenin (HPA-ekseni) aktivasyonu, stres etmenlerine yanıt olarak başlıca uyarlamalı mekanizmalardan biridir (örneğin, Sapolsky, 2002 gözden geçirme) ve özellikle metabolizmada stres tepkileri arasında yakın bir bağlantı olduğuna dair artan kanıtlar vardır Kemiriciler

(Dallman ve diğerleri, 2003). 

Stres esnasında HPA ekseni aktivitesinin artması, glukoneogenezi indükler ve CNS’de metabolizma için daha fazla glikoz elde edilebilir (Moberg, 1985, Peters, 2011). Süt ineklerinde yatma sürerinden yoksun bırakılması, HPA ekseni işlevini değiştirir (Fisher ve ark., 2002 Munksgaard & Simonsen, 1996), ancak süt ineklerinde enerji metabolizması üzerindeki stresörlerin etkileri hakkında bilgi eksikliği vardır. 

Sık sık kan örneklemesi hayvanların zaman bütçesini etkilediğinden, geleneksel enerji metabolizması önlemleri davranış gözlemleriyle aynı anda elde etmek zordur. Bununla birlikte, yeni çalışmalar (Larsen, kişisel iletişim) fizyolojik dengesizlik için umut verici biyolojik belirteç olarak süt izo-sitrat ve serbest glikozu tanımlamıştır; Süt β-hidroksibutirat da laktasyondaki yem kısıtlamaları sırasında önemli derecede artmaktadır

(Bjerre-Harpøth ve ark., 2012). 

Enerji metabolizmasının bu süt esaslı ölçümleri inekleri bozmadan invaziv olmayan bir şekilde toplanabilir, böylece davranışsal dengelerle ilişkili fizyolojik değişiklikler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

Sığırlar toplumsal hayvanlardır. Bu nedenle, inekler bir grup baba içinde kalmayı tercih ederler ve sosyal izolasyon hem davranışsal hem de fizyolojik stres tepkilerini indükler. Bununla birlikte, sığırların sosyal alana da ihtiyacı vardır; Onlar diğer hayvanlara bireysel mesafeyi korumaya çalışırlar.

Kaynaklara erişim için rekabet, süt üretiminde toplumsal izolasyona göre daha yaygın bir olaydır, çünkü binaların maliyeti hayvan başına mevcut alanların ve sayıların (kabinler ve beslenme yerleri) miktarını sınırlar ve böylece ineklerin rekabet etmesi gerekir. Gıda, su ve dinlenme alanları gibi kaynaklara erişim. Sosyal stres ya da sosyal stresin bir kombinasyonu ve yem ve dinlenme alanları gibi önemli kaynaklara erişimi kısıtlı hale getirildiğinde, hem hayvanın refahı hem de sütü süt vermenin verimliliği de dahil olmak üzere üretim etkileyebilir.

Gruplandırma

Her bir inek grubunda, inek çiftleri arasındaki baskınlık ilişkilerine dayalı bir hiyerarşi olacaktır. Büyük çiftliklerde modern süt üretiminde, inek genellikle beslenme veya gözetim için optimize etmek için bir gruptan diğerine inek gruplarına taşınır. 

Bununla birlikte, sığır gruplarında toplumsal davranışın organizasyonu nedeniyle, bu yeniden gruplar genellikle yeni egemenlik ilişkisi kurmak için artan agonistik etkileşimlerle ilişkilendirilir. Bu aynı zamanda ani hareketlerden veya kaymalara bağlı buruşturma ve tırnak lezyonunun neden olduğu yaralanma riskini de arttırabilir (EFSA, 2009). 

Dahası, yeniden gruplandırma, yatma zamanının azalmasına neden olabilir (Hasegawa ve diğerleri 1997, Phillips and Rind, 2001). Bazı çalışmalar süt verimi üzerinde herhangi bir etki bulamamış olsa da, birkaç çalışma, birkaç ila birkaç hafta süren süt veriminin azaldığını bildirmiştir (Arave ve Albright, 1976, Brakel & Leis, 1976, Hasegawa ve diğerleri, 1997, Phillips and Rind, 2001) (Clark ve ark., 1977; Collis ve arkadaşları, 1979). 

Foulum’daki Sığır Araştırma Merkezi’ndeki bir robot sağım sisteminde daha yeni bir çalışmada, laktasyon döneminde o zaman bir ineğin gruplanmasının, taşınma sonrası ilk üç hafta boyunca süt verimini azalttığını bulduk (Munksgaard & Weisbjerg, 2009). Dahası, inekler arasında çok büyük bireysel farklılıklar gördü ve daha sonra laktasyonda inekler yeniden gruplandıklarında daha az kuvvetli bir tepki gördük. 

Yeniden gruplanmanın hem davranış hem de süt verimi üzerine olan etkileri büyük olasılıkla, yeniden gruplandırılan ineğin / durumların, alan izinliliğinin ve kaynaklara erişim kolaylığından etkilenir. Daha fazla alana ve kaynaklara kolay erişmenin, yeniden gruplaşmanın olumsuz etkilerini azaltması bekleniyor. Bununla birlikte, mümkün olduğunca gruplaşmanın önlenmesi gerektiğini iddia edebilse bile, grubun beslenme veya konut gereksinimlerine göre homojenleştirilmesi gibi yeniden gruplandırmayı savunan diğer faktörler olabilir. Çiftçiler, ineklerin yeniden gruplandırılıp kaldırılmamasına ilişkin kararlar almak zorunda kaldığında karlılık ve inek ömrü açısından artı ve eksileri dengelemek için yalnızca çok sınırlı bilgi var.

Yatma alanı

Süt ineklerinde yatma davranışı yüksek önceliklidir ve yatma zamanı 24 saatlik zaman bütçesinin neredeyse yarısını almaktadır. Bir dizi çalışma çukur yoğunluğunun hücre başına birden fazla ineğin artmasının yatma zamanının azalması, saldırganlığın artması, anormal davranışın artması ve sokaklarda uzanan ineklerin sayısının düşük olması (Friend ve ark., 1979; Wierenga , 1983; Krohn & Konggard, 1987; Winckler ve diğerleri, 2003; Fregonesi ve diğerleri, 2007). Kısa yatma süresi ve sokaklarda harcanan zaman artışı pençe hastalıkları riskini artırabilir (Dippel ve ark., 2005). Daha eski bir çalışmada, stoklama yoğunluğu hücre başına bir ineğe (0,5 inek / hücre) düştü ve uzanma süresi 20 ila 30 dakika arttı.

YEM İÇİN

Beslenme davranışını senkronize edilir ve taze yem teslim edildiğinde, tümü olmasa bile çoğu inek beslenmek ister inek başına en az bir yer olmalıdır Aksi takdirde, bazı inekleri yem erişimine almazsınız Yem kısıtlı miktarlarda verilirsede, inek başına en az bir yer olmalıdır.Aksi takdirde, bazı ineklerin yemlere ulaşamayacakları büyük bir risk söz konusudur.Yem kısıtlı miktarlarda teslim edilirse büyük bir risk vardır. Süt inekleri rekabetin arttığı yerlerde yem tüketimi azaltılmıştır.Ancak, sığır besleme hızını artırarak kısa yeme süre telafi gibi, stoklama yoğunluğu yem alımını düşürmeden besleme yeri başına birden fazla ineği olabilir. Ancak, alt gurup inekler yem alımını azaltmış olabilir.

Ayrıca, tüm inekler yem anında erişime sahip olmayan inekler için diyet kompozisyonunu değişebilir.

İnekler sosyal hayvanlardır ama onlar kaynaklara erişim için yarışırlar. Rekabet stres yanıtları uyarabilir ve zaman kısıtlamaları altında özellikle yüksek verimli süt inekleri yatma ve yeme arasında bir trade-off durumda olabilir. Uygun çalışma koşulları ile yüksek verimli süt ineği sağlamak için o beslemek için ücretsiz erişim ve dinlenme alanları olmalıdır. Ayrıca, yeniden gruplaşma kaçınılmalıdır veya yeniden gruplama olumlu etkilerine karşı en azından dengeli yapılmalıdır.

Rekabet ve kaynaklara erişim

Sığırlar toplumsal hayvanlardır. Bu nedenle, inekler bir grup içinde kalmayı tercih ederler ve sosyal izolasyon hem davranışsal hem de fizyolojik stres tepkilerini indükler. Bununla birlikte, sığırların sosyal alana da ihtiyacı vardır; Onlar diğer hayvanlara bireysel mesafeyi korumaya çalışırlar.

Kaynaklara erişim için rekabet, süt üretiminde toplumsal izolasyona göre daha yaygın bir olaydır, çünkü binaların maliyeti hayvan başına mevcut alanların ve sayıların (Durakları ve beslenme yerleri) miktarını sınırlar ve böylece ineklerin rekabet etmesi gerekir. Gıda, su ve dinlenme alanları gibi kaynaklara erişim. Sosyal stres ya da sosyal stresin bir kombinasyonu ve yem ve dinlenme alanları gibi önemli kaynaklara erişimi kısıtlı hale getirildiğinde, hem hayvanın refahı hem de sütü süt vermenin verimliliği de dahil olmak üzere üretim etkileyebilir.

Bir yanıt yazın